Banner2
Categories
Bestsellers
Information
Questions or comments? We are online at:
• Mon-Fri
9:00am - 5:00pm
send inquiry
tel. +48 12 444 60 20
tel. +48 12 444 61 20
fax +48 12 444 62 30
All our goods are on the warranty of the manufacturer or importer.
You can be sure that the parts are 100% new, original and legal!
Terms of Use


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BRAKES.PL

SPIS TRESCI:
 1. POSTANOWIENIA OGOLNE
 2. USLUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAZY
 4. SPOSOBY I TERMINY PLATNOSCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASADOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEN ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMOW SPRZEDAZY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZACE PRZEDSIEBIORCOW
 10. POSTANOWIENIA KONCOWE
 11. WZOR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY
Sklep Internetowy www.brakes.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie moze zrzec sie praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umow mniej korzystne dla konsumenta niz postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta sa niewazne, a w ich miejsce stosuje sie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego tez postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wylaczac ani ograniczac jakichkolwiek praw konsumentow przyslugujacych im na mocy bezwzglednie wiazacych przepisow prawa, a wszelkie ewentualne watpliwosci nalezy tlumaczyc na korzysc konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodnosci postanowien niniejszego Regulaminu z powyzszymi przepisami, pierwszenstwo maja te przepisy i nalezy je stosowac.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Sklep Internetowy dostepny pod adresem internetowym www.brakes.pl prowadzony jest przez MARCINA DZIZA prowadzacego dzialalnosc gospodarcza pod firma MARCIN DZIZA 9'S PARTS (adres miejsca prowadzenia dzialalnosci: ul. Zawila 56, 30-390 Krakow i adres do korespondencji: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki, NIP: 7681651126, REGON: 100260169, adres poczty elektronicznej: sklep@brakes.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarowno do konsumentow, jak i do przedsiebiorcow korzystajacych ze Sklepu Internetowego (z wyjatkiem pkt. 9 Regulaminu, ktory skierowany jest wylacznie do przedsiebiorcow).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z realizacja postanowien niniejszego Regulaminu jest Uslugodawca. Dane osobowe przetwarzane sa w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatnosci opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kazda osoba, ktorej dane osobowe przetwarza Uslugodawca ma prawo do wgladu w ich tresc oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEN ROBOCZY - jeden dzien od poniedzialku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostepny w Sklepie Internetowym umozliwiajacy utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMOWIENIA - Usluga Elektroniczna, interaktywny formularz dostepny w Sklepie Internetowym umozliwiajacy zlozenie Zamowienia, w szczegolnosci poprzez dodanie Produktow do elektronicznego koszyka oraz okreslenie warunkow Umowy Sprzedazy, w tym sposobu dostawy i platnosci.

1.4.4. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiazujace takze osoba fizyczna posiadajaca ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna; - ktora zawarla lub zamierza zawrzec Umowe Sprzedazy ze Sprzedawca.

1.4.5. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO - Usluga Elektroniczna, oznaczony indywidualna nazwa (loginem) i haslem podanym przez Uslugobiorce zbior zasobow w systemie teleinformatycznym Uslugodawcy, w ktorym gromadzone sa dane podane przez Uslugobiorce oraz informacje o zlozonych przez niego Zamowieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER - Usluga Elektroniczna, elektroniczna usluga dystrybucyjna swiadczona przez Uslugodawce za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail, ktora umozliwia wszystkim korzystajacym z niej Uslugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Uslugodawcy cyklicznych tresci kolejnych edycji newslettera zawierajacego informacje o Produktach, nowosciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT - dostepna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bedaca przedmiotem Umowy Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca.

1.4.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Uslugodawcy dostepny pod adresem internetowym: www.brakes.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USLUGODAWCA - MARCIN DZIZA prowadzacy dzialalnosc gospodarcza pod firma MARCIN DZIZA 9'S PARTS (adres miejsca prowadzenia dzialalnosci: ul. Zawila 56, 30-390 Krakow i adres do korespondencji: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki, NIP: 7681651126, REGON: 100260169, adres poczty elektronicznej: sklep@brakes.pl.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAZY - umowa sprzedazy Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawca za posrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USLUGA ELEKTRONICZNA - usluga swiadczona droga elektroniczna przez Uslugodawce na rzecz Uslugobiorcy za posrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USLUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiazujace takze osoba fizyczna posiadajaca ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna; - korzystajaca lub zamierzajaca korzystac z Uslugi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMOWIENIE - oswiadczenie woli Klienta skladane za pomoca Formularza Zamowienia i zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy Sprzedazy Produktu ze Sprzedawca.

2. USLUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostepne sa nastepujace Uslugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamowienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto - korzystanie z Konta mozliwe jest po spelnieniu lacznie dwoch kolejnych krokow - (1) wypelnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknieciu pola "Kontynuuj". W Formularzu Rejestracji niezbedne jest podanie nastepujacych danych Uslugobiorcy: imie i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowosc, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz haslo. W wypadku Uslugobiorcow niebedacych konsumentami niezbedne jest takze podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usluga Elektroniczna Konto swiadczona jest nieodplatnie przez czas nieoznaczony. Uslugobiorca ma mozliwosc, w kazdej chwili i bez podania przyczyny, usuniecia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wyslanie stosownego zadania do Uslugodawcy, w szczegolnosci za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@brakes.pl lub tez pisemnie na adres: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow.

2.1.2. Formularz Zamowienia - korzystanie z Formularza Zamowienia rozpoczyna sie z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Zlozenie Zamowienia nastepuje po wykonaniu przez Klienta lacznie dwoch kolejnych krokow - (1) po wypelnieniu Formularza Zamowienia i (2) kliknieciu na stronie Sklepu Internetowego po wypelnieniu Formularza Zamowienia pola "Potwierdz zakup" - do tego momentu istnieje mozliwosc samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nalezy kierowac sie wyswietlanymi komunikatami oraz informacjami dostepnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamowienia niezbedne jest podanie przez Klienta nastepujacych danych dotyczacych Klienta: imie i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowosc, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczacych Umowy Sprzedazy: Produkt/y, ilosc Produktu/ow, miejsce i sposob dostawy Produktu/ow, sposob platnosci. W wypadku Klientow niebedacych konsumentami niezbedne jest takze podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usluga Elektroniczna Formularz Zamowienia swiadczona jest nieodplatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakonczeniu z chwila zlozenia Zamowienia za jego posrednictwem albo z chwila wczesniejszego zaprzestania skladania Zamowienia za jego posrednictwem przez Uslugobiorce.

2.1.3. Newsletter - na Newsletter mozna sie rowniez zapisac poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakladania Konta - z chwila utworzenia Konta Uslugobiorca zostaje zapisany na Newsletter albo korzystajac z opcji w ramach Konta.

2.1.3.1. Usluga Elektroniczna Newsletter swiadczona jest nieodplatnie przez czas nieoznaczony. Uslugobiorca ma mozliwosc, w kazdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania sie z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wyslanie stosownego zadania do Uslugodawcy, w szczegolnosci za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@brakes.pl lub tez pisemnie na adres: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow.

2.2. Wymagania techniczne niezbedne do wspolpracy z systemem teleinformatycznym, ktorym posluguje sie Uslugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urzadzenie multimedialne z dostepem do Internetu; (2) dostep do poczty elektronicznej; (3) przegladarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyzszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyzszej, Opera w wersji 12.0 i wyzszej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyzszej, Safari w wersji 5.0 i wyzszej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyzszej; (4) zalecana minimalna rozdzielczosc ekranu: 1024x768; (5) wlaczenie w przegladarce internetowej mozliwosci zapisu plikow Cookies oraz obslugi Javascript.

2.3. Uslugobiorca obowiazany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposob zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majac na uwadze poszanowanie dobr osobistych oraz praw autorskich i wlasnosci intelektualnej Uslugodawcy oraz osob trzecich. Uslugobiorca obowiazany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uslugobiorce obowiazuje zakaz dostarczania tresci o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postepowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje zwiazane ze swiadczeniem Uslug Elektronicznych przez Uslugodawce oraz pozostale reklamacje zwiazanie z dzialaniem Sklepu Internetowego (z wylaczeniem procedury reklamacji Produktu, ktora zostala wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Uslugobiorca moze skladac na przyklad:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow;

2.4.3. w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@brakes.pl;

2.4.4. Zaleca sie podanie przez Uslugobiorce w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznosci dotyczacych przedmiotu reklamacji, w szczegolnosci rodzaju i daty wystapienia nieprawidlowosci; (2) zadania Uslugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych skladajacego reklamacje - ulatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Uslugodawce. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maja forme jedynie zalecenia i nie wplywaja na skutecznosc reklamacji zlozonych z pominieciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie sie do reklamacji przez Uslugodawce nastepuje niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zlozenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAZY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedazy miedzy Klientem, a Sprzedawca nastepuje po uprzednim zlozeniu przez Klienta Zamowienia za pomoca Formularza Zamowien w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zlotych polskich i zawiera podatki. O lacznej cenie wraz z podatkami Produktu bedacego przedmiotem Zamowienia, a takze o kosztach dostawy (w tym oplatach za transport, dostarczenie i uslugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mozna ustalic wysokosci tych oplat - o obowiazku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie skladania Zamowienia, w tym takze w chwili wyrazenia przez Klienta woli zwiazania sie Umowa Sprzedazy.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedazy w Sklepie Internetowym za pomoca Formularza Zamowien

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedazy miedzy Klientem, a Sprzedawca nastepuje po uprzednim zlozeniu przez Klienta Zamowienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po zlozeniu Zamowienia Sprzedawca niezwlocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczesnie przyjmuje Zamowienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamowienia i jego przyjecie do realizacji nastepuje poprzez przeslanie przez Sprzedawce Klientowi stosownej wiadomosci e-mail na podany w trakcie skladania Zamowienia adres poczty elektronicznej Klienta, ktora zawiera co najmniej oswiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamowienia i o jego przyjeciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedazy. Z chwila otrzymania przez Klienta powyzszej wiadomosci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedazy miedzy Klientem, a Sprzedawca.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Klientowi tresci zawieranej Umowy Sprzedazy nastepuje poprzez (1) udostepnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przeslanie Klientowi wiadomosci e-mail, o ktorej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tresc Umowy Sprzedazy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PLATNOSCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostepnia Klientowi nastepujace sposoby platnosci z tytulu Umowy Sprzedazy:

4.1.1. Platnosc gotowka za pobraniem przy odbiorze przesylki.

4.1.2. Platnosc gotowka przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Platnosc przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 4.1.3.1. Bank: mBank S.A.

4.1.3.2. Numer rachunku: 85 1140 2004 0000 3402 7540 9767.

4.1.4. Platnosci elektroniczne i platnosci karta platnicza za posrednictwem serwisu Dotpay.pl - mozliwe aktualne sposoby platnosci okreslone sa na stronie Sklepu Internetowego w zakladce "Wysylka i platnosc" oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji platnosciami elektronicznymi i karta platnicza przeprowadzane sa zgodnie z wyborem Klienta za posrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsluge platnosci elektronicznych i karta platnicza prowadzi:

4.1.4.1.1. Dotpay.pl - spolka DOTPAY S.A. z siedziba w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Krakow, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sad Rejonowy Krakow-Srodmiescie w Krakowie, Wydzial XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, o kapitale zakladowym 4.000.000,00 zlotych, kapitale wplaconym 4.000.000,00 zlotych.

4.1.5. Platnosci w systemie ratalnym - platnosc odbywa sie w calosci lub czesci ze srodkow pochodzacych z kredytu udzielonego przez:

4.1.5.1. Spolke Santander Consumer Finanse SA z siedziba we Wroclawiu (adres siedziby: Wroclaw; ul. Strzegomska 42c) zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000094876, o kapitale zakladowym wplaconym w calosci w wysokosci 20.000.000,00 zl, REGON: 930695605, NIP: 898-10-11-992.

4.2. Termin platnosci:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta platnosci przelewem, platnosci elektronicznych albo platnosci karta platnicza, Klient obowiazany jest do dokonania platnosci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta platnosci gotowka za pobraniem przy odbiorze przesylki albo platnosci gotowka przy odbiorze osobistym, Klient obowiazany jest do dokonania platnosci przy odbiorze przesylki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odplatna, chyba ze Umowa Sprzedazy stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym oplaty za transport, dostarczenie i uslugi pocztowe) sa wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakladce "Wysylka i platnosc" oraz w trakcie skladania Zamowienia, w tym takze w chwili wyrazenia przez Klienta woli zwiazania sie Umowa Sprzedazy.

5.2. Odbior osobisty Produktu przez Klienta jest bezplatny.

5.3. Sprzedawca udostepnia Klientowi nastepujace sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesylka kurierska (w tym przesylka paczkomatowa), przesylka kurierska pobraniowa.

5.3.2. Odbior osobisty pod adresem: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow -od poniedzialku do piatku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 90 Dni Roboczych, chyba ze w opisie danego Produktu lub w trakcie skladania Zamowienia podano krotszy termin. W przypadku Produktow o roznych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdluzszy podany termin, ktory jednak nie moze przekroczyc 90 Dni Roboczych. Poczatek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy sie w nastepujacy sposob:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu platnosci przelewem, platnosci elektroniczne lub karta platnicza - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu platnosci gotowka za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy.

5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu platnosci w systemie ratalnym - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawce o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie pozniej jednak niz od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy srodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.5. Termin gotowosci Produktu do odbioru przez Klienta - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt bedzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 90 Dni Roboczych, chyba ze w opisie danego Produktu lub w trakcie skladania Zamowienia podano krotszy termin. W przypadku Produktow o roznych terminach gotowosci do odbioru, terminem gotowosci do odbioru jest najdluzszy podany termin, ktory jednak nie moze przekroczyc 90 Dni Roboczych. O gotowosci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawce. Poczatek biegu terminu gotowosci Produktu do odbioru przez Klienta liczy sie w nastepujacy sposob:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu platnosci przelewem, platnosci elektroniczne lub karta platnicza - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotowka przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy.

5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu platnosci w systemie ratalnym - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawce o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie pozniej jednak niz od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy srodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialnosci Sprzedawcy wzgledem Klienta, jezeli sprzedany Produkt ma wade fizyczna lub prawna (rekojmia) sa okreslone powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci w Kodeksie Cywilnym. Dla Umow Sprzedazy zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialnosci Sprzedawcy wobec Klienta bedacego osoba fizyczna, ktory nabywa Produkt w celu niezwiazanym z dzialalnoscia zawodowa lub gospodarcza, z tytulu niezgodnosci Produktu z Umowa Sprzedazy sa okreslone powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Sprzedawca obowiazany jest dostarczyc Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja moze zostac zlozona przez Klienta na przyklad:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow;

6.3.2. w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@brakes.pl;

6.4. Zaleca sie podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznosci dotyczacych przedmiotu reklamacji, w szczegolnosci rodzaju i daty wystapienia wady; (2) zadania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodnosci z Umowa Sprzedazy lub oswiadczenia o obnizeniu ceny albo odstapieniu od Umowy Sprzedazy; oraz (3) danych kontaktowych skladajacego reklamacje - ulatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawce. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maja forme jedynie zalecenia i nie wplywaja na skutecznosc reklamacji zlozonych z pominieciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje sie do reklamacji Klienta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zlozenia. Brak ustosunkowania sie Sprzedawcy w powyzszym terminie oznacza, ze Sprzedawca uznal reklamacje za uzasadniona.

6.6. Klient, ktory wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi, jest obowiazany na koszt Sprzedawcy dostarczyc Produkt wadliwy na adres: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow. Jezeli ze wzgledu na rodzaj Produktu lub sposob jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byloby nadmiernie utrudnione, Klient obowiazany jest udostepnic Produkt Sprzedawcy w miejscu, w ktorym Produkt sie znajduje.

7. POZASADOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEN ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegolowe informacje dotyczace mozliwosci skorzystania przez Klienta bedacego konsumentem z pozasadowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen oraz zasady dostepu do tych procedur dostepne sa w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikow konsumentow, organizacji spolecznych, do ktorych zadan statutowych nalezy ochrona konsumentow, Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej oraz pod nastepujacymi adresami internetowymi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient bedacy konsumentem posiada nastepujace przykladowe mozliwosci skorzystania z pozasadowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrocenia sie do stalego polubownego sadu konsumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wyniklego z zawartej Umowy Sprzedazy. Regulamin organizacji i dzialania stalych polubownych sadow konsumenckich okresla rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci z dnia 25 wrzesnia 2001 r. w sprawie okreslenia regulaminu organizacji i dzialania stalych polubownych sadow konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrocenia sie do wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczecie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakonczenia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostepna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczegolnych Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient moze uzyskac bezplatna pomoc w sprawie rozstrzygniecia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca, korzystajac takze z bezplatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentow lub organizacji spolecznej, do ktorej zadan statutowych nalezy ochrona konsumentow (m.in. Federacja Konsumentow, Stowarzyszenie Konsumentow Polskich). Porady udzielane sa przez Federacje Konsumentow pod bezplatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentow Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

7.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostepna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporow pomiedzy konsumentami i przedsiebiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywna i wielojezyczna strone internetowa z punktem kompleksowej obslugi dla konsumentow i przedsiebiorcow dazacych do pozasadowego rozstrzygniecia sporu dotyczacego zobowiazan umownych wynikajacych z internetowej umowy sprzedazy lub umowy o swiadczenie uslug.

8. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMOW SPRZEDAZY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, ktory zawarl umowe na odleglosc, moze w terminie 14 dni kalendarzowych odstapic od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztow, z wyjatkiem kosztow okreslonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zostac zlozone na przyklad:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow;

8.1.2. w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@brakes.pl;

8.2. Przykladowy wzor formularza odstapienia od umowy zawarty jest w zalaczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostepny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument moze skorzystac z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiazkowe.

8.3. Bieg terminu do odstapienia od umowy rozpoczyna sie:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu ktorej Sprzedawca wydaje Produkt, bedac zobowiazany do przeniesienia jego wlasnosci (np. Umowa Sprzedazy) - od objecia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazana przez niego osobe trzecia inna niz przewoznik, a w przypadku umowy, ktora: (1) obejmuje wiele Produktow, ktore sa dostarczane osobno, partiami lub w czesciach - od objecia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub czesci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktow przez czas oznaczony - od objecia w posiadanie pierwszego z Produktow;

8.3.2. dla pozostalych umow - od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odleglosc umowe uwaza sie za niezawarta.

8.5. Sprzedawca ma obowiazek niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oswiadczenia konsumenta o odstapieniu od umowy, zwrocic konsumentowi wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjatkiem dodatkowych kosztow wynikajacych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niz najtanszy zwykly sposob dostawy dostepny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu platnosci przy uzyciu takiego samego sposobu platnosci, jakiego uzyl konsument, chyba ze konsument wyraznie zgodzil sie na inny sposob zwrotu, ktory nie wiaze sie dla niego z zadnymi kosztami. Jezeli Sprzedawca nie zaproponowal, ze sam odbierze Produkt od konsumenta, moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odeslania, w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie nastapi wczesniej.

8.6. Konsument ma obowiazek niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym odstapil od umowy, zwrocic Produkt Sprzedawcy lub przekazac go osobie upowaznionej przez Sprzedawce do odbioru, chyba ze Sprzedawca zaproponowal, ze sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odeslanie Produktu przed jego uplywem. Konsument moze zwrocic Produkt na adres: ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci Produktu bedace wynikiem korzystania z niego w sposob wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Mozliwe koszty zwiazane z odstapieniem przez konsumenta od umowy, ktore obowiazany jest poniesc konsument:

8.8.1. Jezeli konsument wybral sposob dostawy Produktu inny niz najtanszy zwykly sposob dostawy dostepny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztow.

8.8.2. Konsument ponosi bezposrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu bedacego usluga, ktorej wykonywanie - na wyrazne zadanie konsumenta - rozpoczelo sie przed uplywem terminu do odstapienia od umowy, konsument, ktory wykonuje prawo odstapienia od umowy po zgloszeniu takiego zadania, ma obowiazek zaplaty za swiadczenia spelnione do chwili odstapienia od umowy. Kwote zaplaty oblicza sie proporcjonalnie do zakresu spelnionego swiadczenia, z uwzglednieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jezeli cena lub wynagrodzenie sa nadmierne, podstawa obliczenia tej kwoty jest wartosc rynkowa spelnionego swiadczenia.

8.9. Prawo odstapienia od umowy zawartej na odleglosc nie przysluguje konsumentowi w odniesieniu do umow:

8.9.1. (1) o swiadczenie uslug, jezeli Sprzedawca wykonal w pelni usluge za wyrazna zgoda konsumenta, ktory zostal poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spelnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od umowy; (2) w ktorej cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad ktorymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i ktore moga wystapic przed uplywem terminu do odstapienia od umowy; (3) w ktorej przedmiotem swiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedlug specyfikacji konsumenta lub sluzacy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w ktorej przedmiotem swiadczenia jest Produkt ulegajacy szybkiemu zepsuciu lub majaca krotki termin przydatnosci do uzycia; (5) w ktorej przedmiotem swiadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczetowanym opakowaniu, ktorego po otwarciu opakowania nie mozna zwrocic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledow higienicznych, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu; (6) w ktorej przedmiotem swiadczenia sa Produkty, ktore po dostarczeniu, ze wzgledu na swoj charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami; (7) w ktorej przedmiotem swiadczenia sa napoje alkoholowe, ktorych cena zostala uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedazy, a ktorych dostarczenie moze nastapic dopiero po uplywie 30 dni i ktorych wartosc zalezy od wahan na rynku, nad ktorymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w ktorej konsument wyraznie zadal, aby Sprzedawca do niego przyjechal w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jezeli Sprzedawca swiadczy dodatkowo inne uslugi niz te, ktorych wykonania konsument zadal, lub dostarcza Produkty inne niz czesci zamienne niezbedne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstapienia od umowy przysluguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych uslug lub Produktow; (9) w ktorej przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennikow, periodykow lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o swiadczenie uslug w zakresie zakwaterowania, innych niz do celow mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodow, gastronomii, uslug zwiazanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jezeli w umowie oznaczono dzien lub okres swiadczenia uslugi; (13) o dostarczanie tresci cyfrowych, ktore nie sa zapisane na nosniku materialnym, jezeli spelnianie swiadczenia rozpoczelo sie za wyrazna zgoda konsumenta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa odstapienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZACE PRZEDSIEBIORCOW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycza wylacznie Klientow i Uslugobiorcow nie bedacych konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysluguje prawo odstapienia od Umowy Sprzedazy zawartej z Klientem niebedacym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstapienie od Umowy Sprzedazy w tym wypadku moze nastapic bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebedacego konsumentem zadnych roszczen w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientow nie bedacych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyc dostepne sposoby platnosci, w tym takze wymagac dokonania przedplaty w calosci albo czesci i to niezaleznie od wybranego przez Klienta sposobu platnosci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedazy.

9.4. Z chwila wydania przez Sprzedawce Produktu przewoznikowi przechodza na Klienta nie bedacego konsumentem korzysci i ciezary zwiazane z Produktem oraz niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstale od przyjecia go do przewozu az do wydania go Klientowi oraz za opoznienie w przewozie przesylki.

9.5. W razie przeslania Produktu do Klienta za posrednictwem przewoznika Klient nie bedacy konsumentem obowiazany jest zbadac przesylke w czasie i w sposob przyjety przy przesylkach tego rodzaju. Jezeli stwierdzi, ze w czasie przewozu nastapil ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiazany jest dokonac wszelkich czynnosci niezbednych do ustalenia odpowiedzialnosci przewoznika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialnosc Sprzedawcy z tytulu rekojmi za Produkt wobec Klienta nie bedacego konsumentem zostaje wylaczona.

9.7. W wypadku Uslugobiorcow nie bedacych konsumentami Uslugodawca moze wypowiedziec umowe o swiadczenie Uslugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przeslanie Uslugobiorcy stosownego oswiadczenia.

9.8. Odpowiedzialnosc Uslugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Uslugobiorcy/Klienta nie bedacego konsumentem, bez wzgledu na jej podstawe prawna, jest ograniczona - zarowno w ramach pojedynczego roszczenia, jak rowniez za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokosci zaplaconej ceny oraz kosztow dostawy z tytulu Umowy Sprzedazy, nie wiecej jednak niz do kwoty jednego tysiaca zlotych. Uslugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialnosc w stosunku do Uslugobiorcy/Klienta nie bedacego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu utraconych korzysci w stosunku do Uslugobiorcy/Klienta nie bedacego konsumentem.

10. POSTANOWIENIA KONCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane sa w jezyku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Uslugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waznych przyczyn to jest: zmiany przepisow prawa; zmiany sposobow platnosci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wplywaja na realizacje postanowien niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umow o charakterze ciaglym (np. swiadczenie Uslugi Elektronicznej - Konto) zmieniony regulamin wiaze Uslugobiorce, jezeli zostaly zachowane wymagania okreslone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Uslugobiorca zostal prawidlowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzial umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowala wprowadzeniem jakichkolwiek nowych oplat lub podwyzszeniem obecnych Uslugobiorca bedacy konsumentem ma prawo odstapienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umow o innym charakterze niz umowy ciagle (np. Umowa Sprzedazy) zmiany Regulaminu nie beda w zaden sposob naruszac praw nabytych Uslugobiorcow/Klientow bedacych konsumentami przed dniem wejscia w zycie zmian Regulaminu, w szczegolnosci zmiany Regulaminu nie beda mialy wplywu na juz skladane lub zlozone Zamowienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedazy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego; ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umow Sprzedazy zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami bedacymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektorych praw konsumentow oraz o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umow Sprzedazy zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami bedacymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne wlasciwe przepisy powszechnie obowiazujacego prawa.

11. WZOR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY (ZALACZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzor formularza odstapienia od umowy
(formularz ten nalezy wypelnic i odeslac tylko w przypadku checi odstapienia od umowy)

- Adresat:
MARCIN DZIZA 9'S PARTS
ul. Zachodnia 7/16a, 30-350 Krakow
brakes.pl
sklep@brakes.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstapieniu od umowy sprzedazy nastepujacych rzeczy(*) umowy dostawy nastepujacych rzeczy(*) umowy o dzielo polegajacej na wykonaniu nastepujacych rzeczy(*)/o swiadczenie nastepujacej uslugi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imie i nazwisko konsumenta(-ow)
- Adres konsumenta(-ow)
- Podpis konsumenta(-ow) (tylko jezeli formularz jest przesylany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreslic.Continue
Reviews
EBC Green Stuff Brake Pads
EBC Green Stuff Brake Pads
Performance/Friction:
1 of 5 Stars!
Resistance to Fading:
1 of 5 Stars!
Appearance/Dusting:
3 of 5 Stars!
Noise Level:
3 of 5 Stars!
Wearing:
1 of 5 Stars!
Generalnie gówno, gotuja sie i przestaja hamowac po kilku dohamowaniach. Mi...

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

[zamknij]